Do czasu uruchomienia CWU przez Ministerstwo Admnistracji i Cyfryzacji nie podpisuję umowy z NFZ na recepty refundowane, zatem żadna z recept wypisanych w moim gabinecie nie może być zrefundowana. Z góry przepraszam, ale nie ja odpowadam za ten b..... :-/

Mimo że gabinet jest prywatny, to aby pacjent mógł otrzymać receptę refundowaną zgodnie z nową "kulawą :-(" ustawą, musi wykazać się ważnym, aktualnym dowodem ubezpieczenia. Poniżej zamieszczam informacje (za komunikatem NFZ) jakie dokumenty mogą pełnić taką funkcję.

Wykaz dokumentów, 
które mogą być dowodem ubezpieczenia dla poszczególnych grup ubezpieczonych (do chwili wydania "kart ubezpieczenia")

Tytuł ubezpieczenia

Dowody ubezpieczenia i opłacania składki

pracownik

- legitymacja ubezpieczeniowa, aktualnie potwierdzona przez zakład pracy, lu b 
- kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia + druk RMUA (raport miesięczny o składkach)

przedsiębiorca (działalność gospodarcza)

- dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni miesiąc

emeryt, rencista

- aktualny odcinek emerytury lub renty lub 
- ważna legitymacja emeryta/rencisty

rolnik

- dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni kwartał lub ew. 
- legitymacja ubezpieczeniowa potwierdzona przez KRUS

bezrobotny (o ile nie jest ubezpieczony jako członek rodziny)

legitymacja potwierdzona przez Urząd Pracy

podopieczny Ośrodka Pomocy Społecznej

legitymacja potwierdzona przez GOPS lub MOPS

inni (np. duchowni, stypendyści)

kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia lub inne zaświadczenie od płatnika składki

osoby ubezpieczone dobrowolnie

Umowa z kasą chorych lub NFZ + dowód wpłaty ostatniej składki zdrowotnej

współmałżonek osoby z wyżej wymienionych grup (o ile nie jest ubezpieczony z własnego tytułu)

legitymacja dla członków rodziny pracownika, wpis do legitymacji emeryta/rencisty, kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia (ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA), wpis do legitymacji rolnika lub inne zaświadczenie od płatnika

dziecko osoby ubezpieczonej

legitymacja dla członków rodziny pracownika, wpis do legitymacji emeryta/rencisty, kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia, wpis do legitymacji rolnika lub inne zaświadczenie

wnuk osoby ubezpieczonej (o ile nie jest zgłoszony przez rodziców lub szkołę)

legitymacja dla członków rodziny pracownika, wpis do legitymacji emeryta/rencisty, kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia, wpis do legitymacji rolnika lub inne zaświadczenie

ubezpieczony w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej

formularz E 111 lub "Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego"Uwaga: Członkowie najbliższej rodziny nie muszą mieć polskiego obywatelstwa.